Main content
menu
English

Books:Historical Documents

How to Subscribe
多爾袞徵女朝鮮史事

多爾袞徵女朝鮮史事

Introduction

考多爾袞之「徵女朝鮮」,並非始自多爾袞之時,當太宗之世,即已有之。清人於崇德二年 併朝鮮之後,即有徵女之事,多爾袞之徵女朝鮮,參東國史籍,其視太宗,實「尤而效之,更加甚焉」。為求明瞭此段史事之原委,作者據東國史籍《孝宗實錄》、 《承政院日記》、《備邊司謄錄》,取其有關者備錄於後。

(中央研究院歷史語言研究所專刊之五十七)

⟸ Back
返回頂端