Main content
menu
English

Corresponding and Adjunct Research Fellows

Name Areas of Research Remarks
Tsu-lin Mei (1933-2023) History of Chinese Grammar, History of Chinese Phonology Academia Sinica Academician/Professor Emeritus, Cornell University
Pang-hsin Ting Chinese Dialects, Chinese Phonology Academia Sinica Academician/Professor Emeritus, University of California, Berkeley
Yu-sheng Lin Chinese Intellectual History Academia Sinica Academician/Professor Emeritus, University of Wisconsin-Madison
Hao Chang (1937-2022) Intellectual History of Modern China, History of Political Thought in Modern China Academia Sinica Academician/Professor Emeritus, University of Science and Technology, Hong Kong/Professor Emeritus, Ohio State University
Ying-shih Yü (1930-2021) Social History of China, Intellectual History of China Academia Sinica Academician/Professor Emeritus, Princeton University
Wen Fong History of Fine Arts Academia Sinica Academician/Professor Emeritus, Princeton University
宋文薰 ,(1924-2016)
王業鍵 (1930-2014)
Chi-ching Hsiao
Tian-i Lee
Chang-Chien Huang History of ancient Chinese, Neo-Confucianism in Song and Ming dynasties, Late Qing dynasty and early Republican Era history Retired; Passed away, Dec. 2009
Keng-wang Yen History of the Sui and Tang Dynasties; history of systems
Wing-tsit Chan
Fa-kao Chou Chinese Linguistics, Chinese Paleography
Lien Sheng Yang
Chong Hong Liu
Paul Serruys
Ssu-yu Teng
Sueji Umehara
Ye Hong
Shouyi Chen
Gang-bo Shen
Zong-tong Li
Tzu Chien Liu
Cong-wu Yao
Frencis L. K. Hsu
返回頂端