Main content
menu
English

Books:Historical Documents

How to Subscribe
隋唐制度淵源略論稿

隋唐制度淵源略論稿

Introduction

唐傳世將三百年,而隋享國為日至短,兩朝之典章制度傳授因襲幾無不同,故可視為一體,並舉合論。隋唐兩朝為中國中古極盛之世,其文物制度流傳廣播,北逾大漠,南暨交阯,東至日本,西極中亞,然而卻少通論其淵源流變之專書,實為我國史學之缺憾。故綜合舊籍所載及新出遺聞之有關隋唐兩朝制度者,分析其因子,推論其源流,成此一書,供初學者參考。

⟸ Back
返回頂端